Forfatterarkiv: Niels Poulsen

Formandens beretning 2020

Thorsbro Vandværks Museumsforening

Bestyrelsens beretning 2019

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2020

 

BESTYRELSEN

Ved generalforsamlingen den 14. marts 2019 deltog 31 af museumsforeningens gode med­lemmer.

På valg var Formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

 

Formand Jesper W Hansen og sekretær Ib Hansen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt formand blev Niels Meldgaard, og nyvalgt til bestyrelsen Niels Poulsen, Finn Bodholdt modtog genvalg.

 

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Jens Haislund. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 11. april. Det var meget udramatisk, Formanden vælges jo af Generalforsamlingen, Poulsen overtog sekretærjobbet, alle øvrige blev på deres pladser. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 regulære bestyrel­sesmøder.

 

FORENINGEN

Foreningen samarbejder med:

Mindefonden, som i 2019 har doneret kr. 51.000,00. Mere herom senere.

 

Foreningen samarbejder med:

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2019 har modtaget med­lems­tilskud for 13. gang med kr. 10.700,00 samt et tilskud til Vandværkets Dag på 10.000,00.

 

Vi har været til møde med formand for udvalget, og der har også været et møde med kulturchefen.

Det er svært at være positiv i den forbindelse, men dialog er da positivt.

 

Foreningen samarbejder med:

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

Foreningen samarbejder med:

HOFOR, hvor det er vores Finn Bodholdt der har kontakten og sørger for at der er forbindelse.

HOFOR er altid imøde­kommende og hjælpsomme, både i forhold til vedligehold af bygninger og udlån mødelokale.

Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på vandværket. Vi er med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et vagtfirma om natten.

——————

Det var også meget positivt, jeg tænker, at vi skal lidt mere den vej, men det er travle folk ved HOFOR.

 

Nyt Vandværk 2024

Her har vi fornøjelsen af Peter Kleis som også optræder her på Generalforsamlingen i dag

 

Foreningen samarbejder med:

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad, og nu deltager i VVD med lokalhistorisk materiale samt pandekagebagning.

Foreningen samarbejder med:

Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum. Sådan er det stadig.

Kroppedal deltager til VVD.

 

Foreningen samarbejder med:

Diesel House

Har vi haft kontakt til igennem tiden, når der var problemer og brug for ekspertise, men nu har vi Per Parkhøi som medlem i foreningen siddende ved det runde bord. Og Tak for det Per.

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

Rengøring på Værket

Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det kommunale rengø­ringsfirma. Kommunens vejvæsen har fejet vej og p-plads.

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har haft folk på taget, der er arbejdet med utætheder omkring tagvinduerne, zink er udskiftet, stort arbejde med stillads til toppen, det har hjulpet en del, men der kommer stadig vand ind.

 

Rundvisninger og besøg

I 2019 har vi haft 7 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 19-21 samt 2 søndage, henholdsvis VVD den 26. maj og vores afsluttende veterandag den 1. september.

 

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 35 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

Travlheden toppede i juni, og jeg kan som eksempel nævne, at vi har familie-skovture firmaer, ældresagen, lokalhistoriske foreninger og museer på tur.

HOFOR’s rådgiverteam på ca. 50 personer deltog i en sammenkomst i august for at fejre en milepæl i projektet.

 

Totalt i 2019 et besøgstal på ca. 1406. Det er en stigning i forhold til tidligere år med et gennemsnit på 900 besøgende.

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 7. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

 

16 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

Vinterklargøring

Den 10. november blev der rigget af, bænke og 3-ben ind i hallen, den sædvanlige tur.

 

Motorgruppen

Gode solide folk, har arbejdet med dieselmotorerne: T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010.

Alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

VVD.

Sommerens store arrangement på Thorsbro.  26. maj, weekenden hvor Torslunde Festivalen afvikles.

Vejret var med os, ca. 350 gæster og rigtig meget arbejde,

 

Veterantræf

Sæson 2019 sluttede med Veterantræf, søndag den 1. september, 400 besøgende på en meget flot solskinsdag.

 

PROJEKTER:

Investeringer:

Til Restaurering og bevaring af tegninger og fotostater fik TVM i 2018 ekstraordinært tilskud fra Ishøj kommune. Fotostater til ophæng i hallen blev klar i april, og de store tegninger i Vestibulen er blevet affotograferet således at de nu er bevaret. Vi har stadig lidt penge på den konto så arbejdet fortsætter.

Ellers Ikke de store udskejelser.

 

Hjemmesiden

I gode hænder hos Niels Poulsen, Der bliver arbejdet med sagen.

 

Facebook

I gode hænder hos Jan Olsen.

Der skal arbejdes meget mere med facebook fremover, et kursus i tankerne.

 

Presse

Vi bruger lokalaviserne og Roskilde Dagblad i forbindelse med sæsonstart, VVD og Veteran-dag.

Peter Kay fra LHF. har hjulpet os i 2019. Peter arbejdede med kommunikation ved Ishøj kommune, han er en kapacitet, og han kender pressen, vi håber at har lyst til at hjælpe fremover.

 

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen, hvor vores affugter sørger for de bedste betingelser. Vi holder øje og ser efter, hvordan det udvikler sig.

 

Fra HOFOR har vi modtaget en masse sager der nu skal sorteres. Det er en blandet landhandel med instrumenter opstillinger protokoller og andet skriftligt materiale. Sagerne kommer fra den bygning der nu står til nedrivning efter at Politiet har været på besøg med hunde og dynamit.

 

Udflugt

60 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 13. juni.

 

Jakob havde lavet et flot forarbejde sammen med Stig Nielsen, som også var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på vores vej til Orø Med bussen helt fyldt og Stig som guide blev det igen en vellykket udflugt.

 

Hjertestarter

Maskinen er tilgængelig i det lille toilet hvor der ikke bliver låst, desuden er den tilmeldt et register, så alle der har en app, hurtigt kan finde den. Det koster lidt at holde den kørende, men det har vi råd til, den er god at ha, jeg håber ikke den kommer i aktion.

 

FORMANDEN TAKKER!

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer. Tak til dirigenten.

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som ætter kommaerne, og alt det andet.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Torslunde den 9. februar 2020

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.30

 

Bemærk! Generalforsamlingen afholdes i kantinen på

Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Foreningens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a              Valg af kasserer for en 2-årig periode:

Kasserer Berit Olsen er på valg. Er villig til genvalg.

6.b             Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg er Finn Olsen, Jakob Hjort og Jan Olsen. Alle er villig til genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:

Jens Haislund og Pia Sloth Madsen. Er villig til genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:

Stig Nielsen og Majbritt Cordt. Er villig til genvalg.

 1. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf., mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

 

Niels Meldgaard

Beretning fra den 14. marts 2019

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2018

 

Museet har været flittigt besøgt i 2018. Der var op mod 1.200 besøgende, hvoraf hovedparten af dem stammer fra Vandværkets Dag og Veterantræf, hvor besøgstallet lå omkring 200 per arrangement. Det er en lille stigning i besøgsantallet sammenlignet med sidste år.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august. I år var tidspunktet for åbent hus flyttet en halv time frem til kl 19.

 

Vandværkets Dag

Trods det at Torslunde festivalen har været afholdt i den sidste weekend i maj var den i år flyttet 1 uge frem. Derfor var vi ikke begunstiget med at kunne tage den gode stemning fra Torslunde festivalen med os til Vandværkets Dag i år, da vi holdt fast i sidste søndag i maj.

Det var en rigtig god dag med godt vejr, musik, diverse foredrag og mekanik i form af bl.a. droneflyvning og kørsel med modellastbiler. Selvfølgelig blev de gamle motorer også startet flere gange. Jeg ville gerne takke de involverede for indsatsen.

Regnskabet for dagen gik o nul. Hvilket vil sige at udgifterne svarede til kommunens tilskud på 10.000 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været godt 200 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Marbjerg og Brøndby vandværk med efterfølgende spisning på Café Sesa på Ishøj havn torsdag den 7. juni. 65 var med bussen på denne skønne tur. Sædvanen tro kørte bussen en mindre omvej med flere alternative afstikkere med Stig Nielsen som guide og entertainer.

De besøgte vandværker kunne give en forsmag på hvad der i vente her på Thorsbro når det nye vandværk bliver bygget. Vi kom helt tæt på og så hvordan det er muligt at lave blødt vand til borgerne.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 2. september. Vejret var også denne dag godt. Der var god omsætning af grillpølser og øl. Det anslås at der var ca. 200 besøgende.

I år blev der annonceret via facebook for at nå ud til flere interesserede. En kommunikationsform som vi også fremadrettet vil benytte os af.

Salg af drikkelse, kage og pølser gjorde at vi havde et lille overskud på dagen.

 

Fond

Antallet af medlemmer i Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond var det meste af året reduceret, i det det museumskyndige medlem fra Kroppedal uden varsel forlod Kroppedal. Sidst på året kom det på plads, at det nye museumskyndige medlem blev Ishøjs kulturchef John Romlund.

 

Nyt vandværk

Planerne om at bygge et nyt vandværk er nået et skridt videre. I perioden fra oktober til december er der blevet lagt rør ned langs Allevej og over til den nuværende pumpebygning. Der er også blevet etableret ny indkørsel fra Køgevejen med ny port. Den port der har været benyttet de sidste par år bliver flyttet ned til Allevej 25, således at besøgende til museet fremover kan køre den vej.

Selve opførelsen af det nye vandværk begynder tidligst i 2020.

 

På baggrund af de høringssvar der var kommet tidligere på året samt HOFORs ønske om at ændre byggefeltet er vandværket nu rykket i omegnen af 20 meter væk fra Allevej. Størrelsen er ændret fra 3.200 m2 til 3.600 m2.

 

Bestyrelsen har hele tiden ønsket at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR. Trods de gode intentioner fra kommunens side har det kun været muligt at få lidt at vide, hvis vi selv henvendte os. Den lovede information i form af mødereferater er udeblevet. Alligevel har vi den opfattelse at der er blevet lyttet til os. Vi skal dog fortsat være aktive og give vores mening til kende for bl.a. at sikre et fornuftigt antal parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk.

 

En af de positive ting ved opførelsen af et nyt vandværk er at filterbygningen vil blive revet ned, og dermed kommer maskinbygningen også til at tage sig meget bedre ud fra Allevej.

 

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har jævnligt været aktiviteter vinteren igennem på værket med hhv. vedligeholdelsesopgaver og besøgende.

Den tørre varme sommer gjorde, at vi igen oplevede, at maskinbygningens tag blev utæt. Derfor har motorerne været overdækket i vintermånederne. Vi forsøger at få de ansvarlige for bygningen i tale og udtrykker vores bekymring over bygningens tilstand.

 

Sponsorater

Museumsforeningen har fået tilført 25.000 kr. fra kommunen til bevarelse af originale tegninger, genopfriskning af nye tegninger og indkøb af nye fotostater. Tanken er, at skabe en bedre oplevelse for kommende besøgende ved, at få historien om værket til at træde tydeligere frem.

 

 

Det er dejligt at se, at der er mange, der bidrager til at holde værket kørende. Det er også jeres fortjeneste, at museumsforeningen får succes.

 

Afslutningsvis takker jeg af efter 2 år som afløser på formandsposten.

 

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen

Veterantræf 2019

 

Vi sparker dæk !!

på Thorsbro Vandværk i Torslunde

 

Kæmpe Veterantræf søndag den 1. september kl. 13-16 for alle med lyst til teknik, mekanik og gamle maskiner. Der er naturligvis gratis adgang på Allevej 29 i Torslunde.

 

Thorsbro er det perfekte samlingssted for veterankøretøjer af enhver art.

Det er lykkedes Thorsbro Vandværks Museumsforening at samle en stor mængde gamle velholdte maskiner, biler, motorcykler, traktorer, cykler og ikke mindst en fantaktisk samling af knallerter.

Der er mængder af oplevelsesmuligheder for både børn og voksne. Alene lyden fra den gamle B&W dieselmotor fra 1932 får hårene til at rejse sig.

 

En af udstillerne er den kun 16 årige Valdemar Christensen fra Undløse. Han har i dag omkring 30 knallerter, hvoraf nogle af dem helt fra 1940’erne. Hans hjerte er faldet pladask for den danske Diesella. Så godt som alle hans knallerter kan køre. I sin sparsomme fritid har han altid gang i en knallert, som skal sættes i stand.

Valdemar Christensen købte sin første knallert som 10-årig. Den var fransk. Et år senere så han en Diesella fra 1954 på et stumpemarked i Andelslandsbyen i Holbæk. Den kredsede han om, og han slog til og købte den og dermed lagde grunden til en kæmpe interesse for alt, hvad der har med Diesella at gøre.

 

Historien om røvskubberen

I 1943 startede Eli Andersen Diesella i Kolding, der først producerede små hjælpemotorer, der havde rulletræk direkte på baghjulet af en cykel – deraf navnet røvskubber – og var på 50 kubikcentimeter. Den var beregnet til at montere på cyklen.  Cykelmotoren kostede dengang 720 kr. iberegnet montering og omsætningsafgift til staten på 120 kr. Alt i alt måtte man regne med at den samlede pris kom op på små 800 kr., da loven kræver dynamolygte, baglygte, forgaffelforstærker og et lille horn.

I årene efter 1945 oplevede Diesellaen en kraftig vækst, og i 1952 sendte Diesella den såkaldte autocykel eller knallert på markedet. Knallerten blev en stor succes, og på et tidspunkt solgte Diesella ca. 200 knallerter om dagen, eller ca. 40.000 om året og endte med at blive Danmarks største knallertfabrik. Diesellas produktion af knallerter ebbede dog ud i midten af 1960’erne, da konkurrencen fra udenlandske knallerter blev større, og i 1967 rullede den sidste knallert ud fra fabrikken i Kolding.

 

Slut med sæsonen

Veterantræffet er samtidig sæsonens sidste arrangement.

Thorsbro Vandværks Museumsforening driver til daglig Vandværksmuseet på Thorsbro. Her modtager de omkring 1000 glade gæster hvert år, som vil høre historien om vand til København gennem 110 år. Det er industrihistorie, lokalhistorie og indsigt i moderne vandforsyning. Vil du vide mere om Thorsbro Vandværk så gå ind på hjemmesiden: www.thorsbrovand.dk.

 

Når man er blevet ”støvet” af at gå mellem de mange gamle ”veterangenstande”, er der naturligvis tænkt på forfriskninger til ganen.

 

 

 

Med venlig hilsen

Peter Kay

4030 3538

 

 

Vil du vide mere om arrangementet, så står formanden for Thorsbro Vandværks Museumsforening, Niels Meldgaard, klar på tlf. 3080 7159.

 

Referat 2019

 

 

Referat fra generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening

torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

på Vandværket

 

 

 

 

1.

Valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden bød velkommen og foreslog Niels Poulsen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

Der var 31 deltagere i mødet.

 

 

 

2.

Foreningens beretning.

Formanden aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt, og vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

 

 

 

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Berit Olsen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

 

4.

Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for 2019.

Forslag til budget for 2019 blev fremlagt og gennemgået af Berit Olsen.

Det foreslåede budget, med uændret kontingent på 100 kr., blev taget til efterretning.

 

 

 

5.

Indkomne forslag; forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

 

6.a

Valg af formand for en toårig periode; Jesper Winther Hansen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Niels Meldgaard som ny formand.

Niels Meldgaard blev valgt.

 

 

 

6.b

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode; Finn Bodholdt og Ib Hansen er på valg. Finn Bodholdt er villige til genvalg, Ib Hansen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Niels Poulsen træder i stedet for Ib Hansen.

Finn Bodholdt blev genvalgt, og Niels Poulsen blev valgt.

 

 

 

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen; Jens Haislund og Pia Sloth Madsen er villige til genvalg.

Begge blev genvalgt.

 

 

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant; Stig Nielsen og Majbritt Cordt er villige til genvalg.

Stig Nielsen blev genvalgt som revisor, og Majbritt Cordt blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

 

9.

Eventuelt. 

Stig Nielsen, der er formand for Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond, orienterede om arbejdet i fonden, der blev etableret i 2008. Det blev herunder oplyst, hvorledes fondens midler er investeret og placeret i værdipapirer med 29 % i aktier og 71 % i obligationer. I sidste del af 2018 tabte aktierne ca. 154.000 i værdi, men med den gode start i det nye år må det forventes, at det tabte hurtigt vil være genvundet.

Fondens værdipapirer havde pr. 1. januar 2009 en værdi på ca. 2.085.000

I de forløbne år er der overført ca. 1.076.000 i udbyttebetaling til museumsforeningen.

Værdibeholdningen i fonden udgør aktuelt ca. 2.135.000.

Jakob Hjorth orienterede om den årlige udflugt for foreningens medlemmer

Turen er fastlagt til torsdag den 13. juni med start fra Thorsbro Vandværk kl. 16.00 og forventet hjemkomst kl. 22.00.

Som tidligere er prisen for turen fastsat til 200 kr. pr. deltager.

Der er udsendt invitation og oplysninger om turen, herunder om tilmelding og indbetaling for deltagelse.

Vandværkets Dag søndag den 26. maj kl. 13-16

Stig Nielsen orienterede om de mange aktiviteter, der er planlagt for dagen.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Projektleder Peter Kleis HOFOR, der igen i år havde givet tilsagn om at være aftenens gæst, fortalte herefter i et spændende indlæg om vandværkerne ved Marbjerg, Søndersø, Gevninge (Lejre) og Thorsbro, hvor man er i gang med at projektere og opføre nye værker, der alle skal kunne producere blødt vand indenfor de nærmeste 2-5 år.

Der blev orienteret om tidsplanen for de igangværende projekter, og der blev orienteret om metoder til blødgøring af vand.

 

Øllgaard, Cowi, Krüger, Niras og Sweco er bygherrerådgivere på projekterne.

 

Vandet på de 4 værker vil blive blødgjort til en hårdhedsgrad på omkring 10 gr. dH.

 

Det er mærkbart, når vand får en hårdhedsgrad, der er mindre end 14-15 gr. dH.

 

Det blødgjorte vand er ikke aktivt, og vil ikke frigive eksisterende kalk i rør og ledningsanlæg.

 

Udgift ved blødgøring af vandet vil udgøre ca. 2,- kr. pr. m3.

 

Med blødt vand vil brugerne kunne opnå en privatøkonomisk besparelse på ca. 5,- kr. pr. m3.

 

 

Om værket ved Thorsbro blev det særskilt oplyst,

 

at det nye værk forventes at kunne være i drift omkring årsskiftet 2022 / 2023,

 

at værket vil være fuldautomatisk,

 

at der 3 – 4 gange om ugen vil være kørsel med større lastvogne til værket,

 

at der er budgetlagt med en anlægsudgift på ca. kr. 400 mio.,

 

at der snarest vil blive etableret adgang til museet forbi de tidligere tjenesteboliger.

 

Der blev i øvrigt fremvist projektplaner for omgivelserne og det planlagte nye vandværk.  

 

 

Formanden sluttede med en tak for et spændende indlæg og en tak til dirigenten og alle deltagere.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 21.00.

 

 

Dirigent: Niels Poulsen

 

 

Jesper Winther Hansen                     Jan Olsen                     Finn Bodholdt

 

 

Finn Olsen                     Ib Hansen

refvandgf19

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Torslunde den 6. februar 2019

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 14. marts 2019, kl. 19.30

 

Vi har lånt vandforsyningens mødelokale, som vi plejer, det bliver den sidste generalforsamling på denne adresse, bygningen skal nedrives for at give plads til det nye vandværk.

Adressen er Allévej 27, 2635 Ishøj.

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Foreningens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a   Valg af Formand for en 2-årig periode:

Jesper W Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Meldgaard.

6.b   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

Ib Hansen og Finn Bodholdt er på valg, sidstnævnte er villig til genvalg, Ib Hansen ønsker ikke genvalg. Til nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen

Niels Poulsen.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:

(Jens Haislund og Pia Sloth Madsen). Er villig til genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:

(Stig Nielsen og Majbritt Cordt). Er villig til genvalg.

 1. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf. mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

Vi ses på Værket

Jesper Winther Hansen

Industrihistorie: B&W 1932

I naturskønne omgivelser nær Thorslunde, her hvor Lille Vejle Å stikker under Tåstrup-Køge Landevej, lod Københavns Vandforsyning Thorsbro Vandværk opføre i 1908. Vandværket er stadig i drift, og der leveres dagligt meget store mængder rent drikkevand til Storkøbenhavn.

Det er en helt speciel oplevelse at besøge Vandværket med de tre fredede bygninger. Udover maskinhuset, der i dag er åbent for publikum, kan man gå rundt i området og se den cirkelrunde samle­brøndsbygning, hanekammerbygningen samt boliger for de ansatte alle i nationalromantiks stil fra 1908, ligesom maskinhuset.

På Vandværkets område findes foruden de fredede bygninger også en filterbygning fra 1922 samt to nye bygninger fra 1985. Disse huser den daglige drift med personalerum og el-drevne pumper, som i dag har erstattet de gamle dieselmotorer.

Da Vandforsyningen i 1985 nedlagde dieseldriften, blev der stille i det gamle maskinhus. Bygningen stod til nedrivning, og motorerne var på vej ud til skrot. Sådan blev det heldigvis ikke. Borgmester Per Madsen Ishøj Kommune fik etableret en museumsforening og i år 2000 blev bygningerne fra 1908 fredet.

Den 26. september 2008 kunne Museumsforeningen fejre Værkets 100 års dag, og samtidig fremvise en renoveret og køreklar dieselmotor. Borgmester Per Madsen trak i håndtaget og startede de 300 hk, som havde sovet i 23 år. 2 år senere i 2010 var endnu en motor klar til at arbejde på Museet. Den 3. motor bliver også startet og fremvist på museet, men det er en anden historie, som skal opleves.

Thorsbro Vandværks Museumsforening driver museet på Thorsbro. Her modtager ca. 1000 glade gæster hvert år historien om vand til København i 110 år. Det er industrihistorie, lokalhistorie og indsigt i moderne vandforsyning.

Læs mere om Thorsbro Vandværk: www.thorsbrovand.dk.

Beretning den 14. marts 2018

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2017

 

Museet har været flittigt besøgt i 2017. Vi rundede 1.000 besøgende, hvoraf halvdelen af dem stammer fra de store arrangementer Vandværkets Dag og Veterantræf.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august, men der har været besøgende stort set hele året rundt. Kun i februar og juli har der ikke været registreret besøgende.

 

Vandværkets Dag

Vandværkets Dag blev holdt i forlængelse af Torslundefestivalen den 21. maj. Det var en rigtig god dag begunstiget af godt vejr og mange interessante aktiviteter og indslag. Vi kunne ikke have forventet os en bedre dag. Jeg ville gerne takke de involverede for den store indsats, der kan få en sådan dag til at lykkes.

Flere af aktiviteterne fra sidste år vil blive gentaget til Vandværkets Dag i år. Bl.a. vil droneflyvning bliver gentaget til næste år, og så håber vi, at dronerne kan flyve i år.

Det gode vejr gjorde at omsætningen af øl, vand og kage var på ca. 4.500 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været 300 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Dragør Fort torsdag den 1. juni. Det var en vellykket oplevelse. 59 var med i bussen både frem og tilbage fra museet til Dragør. Navnligt på vejen derud kørte vi en alternativ vej med Stig Nielsen som guide og entertainer.

Udover dejlig mad bød Dragør fort også på mekanik i form af 4 takt Holeby motor, der blev startet til fleres begejstring.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 3. september. Vejret var godt også denne dag, og det anslås at der var ca. 200 besøgende.

 

Valg

I forbindelse med kommunalvalget var der vælgermøde den 13. november i en kold maskinbygning. Fremmødet var overraskende stort set i lyset af at indbydelsen kom kort forinden.

 

Nyt vandværk

For 1 år siden hørte vi om planerne om at bygge et nyt vandværk på HOFORs grund. Bestyrelsen ønskede at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR i den sidste halvdel af året. I september havde vi et møde med Ishøj kommune, hvor borgmester Ole Bjørstorp og planchef Anja Carlslund deltog.

Der blev lyttet til vores argumenter om størrelsen og placeringen af det nye vandværk, og flere af vores ønsker bliver forsøgt efterlevet. Vi havde et ønske om at:

– bygningen skulle graves ned

– bygningen skulle deles op i flere bygninger

– bygningen skulle matche og ikke skæmme de fredede bygninger

– tilkørselsforholdene til det nye vandværk samt til museumsforeningen fremadrettet skulle være sikker og på den bedst mulige måde

– sikre parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk

– forhøre os om at opførelsen af et nyt vandværk kunne ske ”tæt” på de fredede bygninger

I dag ved vi, at planerne er at opføre et vandværk på knap 3.200 m2 i det nørdøstlige hjørne på den nuværende grund. Vandværket bliver gravet ned således, at det maksimalt bliver 8,5 meter højt. Dog er der en mindre del af bygninger, der bliver 14 meter høj.

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

Paradoksalt nok har det våde efterår og vinter være medvirkende til, at maskinbygningens tag har holdt tæt i et omfang, så det ikke har været nødvendigt at overdække motorerne. Hvis vi går et tørt efterår i møde er situationen formegentlig en helt anden. Det betyder også, at vedligehold af bygningen stadig må prioriteres fremadrettet.

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

 

Nyanskaffelser

Der er blevet indkøbt 4 nye borde bænke sæt til erstatning for de gamle, der forhåbentlig vil blive brugt flittigt i fremtiden.

Der er tilført museet 2 flotte håndværksmæssigt udførte bænke til indendørs brug, der nu kan nydes i maskinhallen.

 

Der skal lyde en stor tak til alle der bidrager til at holde værket kørende. Med jeres hjælp gør det det muligt at holde museumsforeningen kørende.

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen

 

download den her