Forfatterarkiv: Niels Poulsen

Formandens beretning 2020

Thorsbro Vandværks Museumsforening

Bestyrelsens beretning 2019

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2020

 

BESTYRELSEN

Ved generalforsamlingen den 14. marts 2019 deltog 31 af museumsforeningens gode med­lemmer.

På valg var Formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

 

Formand Jesper W Hansen og sekretær Ib Hansen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt formand blev Niels Meldgaard, og nyvalgt til bestyrelsen Niels Poulsen, Finn Bodholdt modtog genvalg.

 

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Jens Haislund. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 11. april. Det var meget udramatisk, Formanden vælges jo af Generalforsamlingen, Poulsen overtog sekretærjobbet, alle øvrige blev på deres pladser. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 regulære bestyrel­sesmøder.

 

FORENINGEN

Foreningen samarbejder med:

Mindefonden, som i 2019 har doneret kr. 51.000,00. Mere herom senere.

 

Foreningen samarbejder med:

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2019 har modtaget med­lems­tilskud for 13. gang med kr. 10.700,00 samt et tilskud til Vandværkets Dag på 10.000,00.

 

Vi har været til møde med formand for udvalget, og der har også været et møde med kulturchefen.

Det er svært at være positiv i den forbindelse, men dialog er da positivt.

 

Foreningen samarbejder med:

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

Foreningen samarbejder med:

HOFOR, hvor det er vores Finn Bodholdt der har kontakten og sørger for at der er forbindelse.

HOFOR er altid imøde­kommende og hjælpsomme, både i forhold til vedligehold af bygninger og udlån mødelokale.

Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på vandværket. Vi er med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et vagtfirma om natten.

——————

Det var også meget positivt, jeg tænker, at vi skal lidt mere den vej, men det er travle folk ved HOFOR.

 

Nyt Vandværk 2024

Her har vi fornøjelsen af Peter Kleis som også optræder her på Generalforsamlingen i dag

 

Foreningen samarbejder med:

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad, og nu deltager i VVD med lokalhistorisk materiale samt pandekagebagning.

Foreningen samarbejder med:

Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum. Sådan er det stadig.

Kroppedal deltager til VVD.

 

Foreningen samarbejder med:

Diesel House

Har vi haft kontakt til igennem tiden, når der var problemer og brug for ekspertise, men nu har vi Per Parkhøi som medlem i foreningen siddende ved det runde bord. Og Tak for det Per.

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

Rengøring på Værket

Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det kommunale rengø­ringsfirma. Kommunens vejvæsen har fejet vej og p-plads.

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har haft folk på taget, der er arbejdet med utætheder omkring tagvinduerne, zink er udskiftet, stort arbejde med stillads til toppen, det har hjulpet en del, men der kommer stadig vand ind.

 

Rundvisninger og besøg

I 2019 har vi haft 7 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 19-21 samt 2 søndage, henholdsvis VVD den 26. maj og vores afsluttende veterandag den 1. september.

 

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 35 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

Travlheden toppede i juni, og jeg kan som eksempel nævne, at vi har familie-skovture firmaer, ældresagen, lokalhistoriske foreninger og museer på tur.

HOFOR’s rådgiverteam på ca. 50 personer deltog i en sammenkomst i august for at fejre en milepæl i projektet.

 

Totalt i 2019 et besøgstal på ca. 1406. Det er en stigning i forhold til tidligere år med et gennemsnit på 900 besøgende.

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 7. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

 

16 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

Vinterklargøring

Den 10. november blev der rigget af, bænke og 3-ben ind i hallen, den sædvanlige tur.

 

Motorgruppen

Gode solide folk, har arbejdet med dieselmotorerne: T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010.

Alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

VVD.

Sommerens store arrangement på Thorsbro.  26. maj, weekenden hvor Torslunde Festivalen afvikles.

Vejret var med os, ca. 350 gæster og rigtig meget arbejde,

 

Veterantræf

Sæson 2019 sluttede med Veterantræf, søndag den 1. september, 400 besøgende på en meget flot solskinsdag.

 

PROJEKTER:

Investeringer:

Til Restaurering og bevaring af tegninger og fotostater fik TVM i 2018 ekstraordinært tilskud fra Ishøj kommune. Fotostater til ophæng i hallen blev klar i april, og de store tegninger i Vestibulen er blevet affotograferet således at de nu er bevaret. Vi har stadig lidt penge på den konto så arbejdet fortsætter.

Ellers Ikke de store udskejelser.

 

Hjemmesiden

I gode hænder hos Niels Poulsen, Der bliver arbejdet med sagen.

 

Facebook

I gode hænder hos Jan Olsen.

Der skal arbejdes meget mere med facebook fremover, et kursus i tankerne.

 

Presse

Vi bruger lokalaviserne og Roskilde Dagblad i forbindelse med sæsonstart, VVD og Veteran-dag.

Peter Kay fra LHF. har hjulpet os i 2019. Peter arbejdede med kommunikation ved Ishøj kommune, han er en kapacitet, og han kender pressen, vi håber at har lyst til at hjælpe fremover.

 

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen, hvor vores affugter sørger for de bedste betingelser. Vi holder øje og ser efter, hvordan det udvikler sig.

 

Fra HOFOR har vi modtaget en masse sager der nu skal sorteres. Det er en blandet landhandel med instrumenter opstillinger protokoller og andet skriftligt materiale. Sagerne kommer fra den bygning der nu står til nedrivning efter at Politiet har været på besøg med hunde og dynamit.

 

Udflugt

60 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 13. juni.

 

Jakob havde lavet et flot forarbejde sammen med Stig Nielsen, som også var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på vores vej til Orø Med bussen helt fyldt og Stig som guide blev det igen en vellykket udflugt.

 

Hjertestarter

Maskinen er tilgængelig i det lille toilet hvor der ikke bliver låst, desuden er den tilmeldt et register, så alle der har en app, hurtigt kan finde den. Det koster lidt at holde den kørende, men det har vi råd til, den er god at ha, jeg håber ikke den kommer i aktion.

 

FORMANDEN TAKKER!

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer. Tak til dirigenten.

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som ætter kommaerne, og alt det andet.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Torslunde den 9. februar 2020

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Thorsbro Vandværks Museumsforening

 

Torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.30

 

Bemærk! Generalforsamlingen afholdes i kantinen på

Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Foreningens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.a              Valg af kasserer for en 2-årig periode:

Kasserer Berit Olsen er på valg. Er villig til genvalg.

6.b             Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

På valg er Finn Olsen, Jakob Hjort og Jan Olsen. Alle er villig til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år:

Jens Haislund og Pia Sloth Madsen. Er villig til genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år:

Stig Nielsen og Majbritt Cordt. Er villig til genvalg.

  1. Eventuelt (Fondens formand, Stig Nielsen orienterer om JVN Mindefond).

 

Foreningens vedtægter, bestyrelsen, adresser og tlf., mail. mv. fremgår af foreningens hjemmeside. www.thorsbrovand.dk

 

Niels Meldgaard

Beretning fra den 14. marts 2019

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2018

 

Museet har været flittigt besøgt i 2018. Der var op mod 1.200 besøgende, hvoraf hovedparten af dem stammer fra Vandværkets Dag og Veterantræf, hvor besøgstallet lå omkring 200 per arrangement. Det er en lille stigning i besøgsantallet sammenlignet med sidste år.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august. I år var tidspunktet for åbent hus flyttet en halv time frem til kl 19.

 

Vandværkets Dag

Trods det at Torslunde festivalen har været afholdt i den sidste weekend i maj var den i år flyttet 1 uge frem. Derfor var vi ikke begunstiget med at kunne tage den gode stemning fra Torslunde festivalen med os til Vandværkets Dag i år, da vi holdt fast i sidste søndag i maj.

Det var en rigtig god dag med godt vejr, musik, diverse foredrag og mekanik i form af bl.a. droneflyvning og kørsel med modellastbiler. Selvfølgelig blev de gamle motorer også startet flere gange. Jeg ville gerne takke de involverede for indsatsen.

Regnskabet for dagen gik o nul. Hvilket vil sige at udgifterne svarede til kommunens tilskud på 10.000 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været godt 200 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Marbjerg og Brøndby vandværk med efterfølgende spisning på Café Sesa på Ishøj havn torsdag den 7. juni. 65 var med bussen på denne skønne tur. Sædvanen tro kørte bussen en mindre omvej med flere alternative afstikkere med Stig Nielsen som guide og entertainer.

De besøgte vandværker kunne give en forsmag på hvad der i vente her på Thorsbro når det nye vandværk bliver bygget. Vi kom helt tæt på og så hvordan det er muligt at lave blødt vand til borgerne.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 2. september. Vejret var også denne dag godt. Der var god omsætning af grillpølser og øl. Det anslås at der var ca. 200 besøgende.

I år blev der annonceret via facebook for at nå ud til flere interesserede. En kommunikationsform som vi også fremadrettet vil benytte os af.

Salg af drikkelse, kage og pølser gjorde at vi havde et lille overskud på dagen.

 

Fond

Antallet af medlemmer i Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond var det meste af året reduceret, i det det museumskyndige medlem fra Kroppedal uden varsel forlod Kroppedal. Sidst på året kom det på plads, at det nye museumskyndige medlem blev Ishøjs kulturchef John Romlund.

 

Nyt vandværk

Planerne om at bygge et nyt vandværk er nået et skridt videre. I perioden fra oktober til december er der blevet lagt rør ned langs Allevej og over til den nuværende pumpebygning. Der er også blevet etableret ny indkørsel fra Køgevejen med ny port. Den port der har været benyttet de sidste par år bliver flyttet ned til Allevej 25, således at besøgende til museet fremover kan køre den vej.

Selve opførelsen af det nye vandværk begynder tidligst i 2020.

 

På baggrund af de høringssvar der var kommet tidligere på året samt HOFORs ønske om at ændre byggefeltet er vandværket nu rykket i omegnen af 20 meter væk fra Allevej. Størrelsen er ændret fra 3.200 m2 til 3.600 m2.

 

Bestyrelsen har hele tiden ønsket at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR. Trods de gode intentioner fra kommunens side har det kun været muligt at få lidt at vide, hvis vi selv henvendte os. Den lovede information i form af mødereferater er udeblevet. Alligevel har vi den opfattelse at der er blevet lyttet til os. Vi skal dog fortsat være aktive og give vores mening til kende for bl.a. at sikre et fornuftigt antal parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk.

 

En af de positive ting ved opførelsen af et nyt vandværk er at filterbygningen vil blive revet ned, og dermed kommer maskinbygningen også til at tage sig meget bedre ud fra Allevej.

 

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har jævnligt været aktiviteter vinteren igennem på værket med hhv. vedligeholdelsesopgaver og besøgende.

Den tørre varme sommer gjorde, at vi igen oplevede, at maskinbygningens tag blev utæt. Derfor har motorerne været overdækket i vintermånederne. Vi forsøger at få de ansvarlige for bygningen i tale og udtrykker vores bekymring over bygningens tilstand.

 

Sponsorater

Museumsforeningen har fået tilført 25.000 kr. fra kommunen til bevarelse af originale tegninger, genopfriskning af nye tegninger og indkøb af nye fotostater. Tanken er, at skabe en bedre oplevelse for kommende besøgende ved, at få historien om værket til at træde tydeligere frem.

 

 

Det er dejligt at se, at der er mange, der bidrager til at holde værket kørende. Det er også jeres fortjeneste, at museumsforeningen får succes.

 

Afslutningsvis takker jeg af efter 2 år som afløser på formandsposten.

 

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen