Forfatterarkiv: Niels Poulsen

Industrihistorie: B&W 1932

I naturskønne omgivelser nær Thorslunde, her hvor Lille Vejle Å stikker under Tåstrup-Køge Landevej, lod Københavns Vandforsyning Thorsbro Vandværk opføre i 1908. Vandværket er stadig i drift, og der leveres dagligt meget store mængder rent drikkevand til Storkøbenhavn.

Det er en helt speciel oplevelse at besøge Vandværket med de tre fredede bygninger. Udover maskinhuset, der i dag er åbent for publikum, kan man gå rundt i området og se den cirkelrunde samle­brøndsbygning, hanekammerbygningen samt boliger for de ansatte alle i nationalromantiks stil fra 1908, ligesom maskinhuset.

På Vandværkets område findes foruden de fredede bygninger også en filterbygning fra 1922 samt to nye bygninger fra 1985. Disse huser den daglige drift med personalerum og el-drevne pumper, som i dag har erstattet de gamle dieselmotorer.

Da Vandforsyningen i 1985 nedlagde dieseldriften, blev der stille i det gamle maskinhus. Bygningen stod til nedrivning, og motorerne var på vej ud til skrot. Sådan blev det heldigvis ikke. Borgmester Per Madsen Ishøj Kommune fik etableret en museumsforening og i år 2000 blev bygningerne fra 1908 fredet.

Den 26. september 2008 kunne Museumsforeningen fejre Værkets 100 års dag, og samtidig fremvise en renoveret og køreklar dieselmotor. Borgmester Per Madsen trak i håndtaget og startede de 300 hk, som havde sovet i 23 år. 2 år senere i 2010 var endnu en motor klar til at arbejde på Museet. Den 3. motor bliver også startet og fremvist på museet, men det er en anden historie, som skal opleves.

Thorsbro Vandværks Museumsforening driver museet på Thorsbro. Her modtager ca. 1000 glade gæster hvert år historien om vand til København i 110 år. Det er industrihistorie, lokalhistorie og indsigt i moderne vandforsyning.

Læs mere om Thorsbro Vandværk: www.thorsbrovand.dk.

Beretning den 14. marts 2018

Beretning for Thorsbro Vandværks Museumsforening 2017

 

Museet har været flittigt besøgt i 2017. Vi rundede 1.000 besøgende, hvoraf halvdelen af dem stammer fra de store arrangementer Vandværkets Dag og Veterantræf.

 

Rundvisninger og åbent hus

Der har været åbent hus på 8 udvalgte tirsdage fra april til august, men der har været besøgende stort set hele året rundt. Kun i februar og juli har der ikke været registreret besøgende.

 

Vandværkets Dag

Vandværkets Dag blev holdt i forlængelse af Torslundefestivalen den 21. maj. Det var en rigtig god dag begunstiget af godt vejr og mange interessante aktiviteter og indslag. Vi kunne ikke have forventet os en bedre dag. Jeg ville gerne takke de involverede for den store indsats, der kan få en sådan dag til at lykkes.

Flere af aktiviteterne fra sidste år vil blive gentaget til Vandværkets Dag i år. Bl.a. vil droneflyvning bliver gentaget til næste år, og så håber vi, at dronerne kan flyve i år.

Det gode vejr gjorde at omsætningen af øl, vand og kage var på ca. 4.500 kr.

Det anslås, at der på dagen havde været 300 besøgende.

 

Udflugt

Turen gik til Dragør Fort torsdag den 1. juni. Det var en vellykket oplevelse. 59 var med i bussen både frem og tilbage fra museet til Dragør. Navnligt på vejen derud kørte vi en alternativ vej med Stig Nielsen som guide og entertainer.

Udover dejlig mad bød Dragør fort også på mekanik i form af 4 takt Holeby motor, der blev startet til fleres begejstring.

 

Veterantræf

Det årlige veterantræf var søndag den 3. september. Vejret var godt også denne dag, og det anslås at der var ca. 200 besøgende.

 

Valg

I forbindelse med kommunalvalget var der vælgermøde den 13. november i en kold maskinbygning. Fremmødet var overraskende stort set i lyset af at indbydelsen kom kort forinden.

 

Nyt vandværk

For 1 år siden hørte vi om planerne om at bygge et nyt vandværk på HOFORs grund. Bestyrelsen ønskede at være høringspart og har været i kontakt med både kommunen og HOFOR i den sidste halvdel af året. I september havde vi et møde med Ishøj kommune, hvor borgmester Ole Bjørstorp og planchef Anja Carlslund deltog.

Der blev lyttet til vores argumenter om størrelsen og placeringen af det nye vandværk, og flere af vores ønsker bliver forsøgt efterlevet. Vi havde et ønske om at:

– bygningen skulle graves ned

– bygningen skulle deles op i flere bygninger

– bygningen skulle matche og ikke skæmme de fredede bygninger

– tilkørselsforholdene til det nye vandværk samt til museumsforeningen fremadrettet skulle være sikker og på den bedst mulige måde

– sikre parkeringspladser omkring museet efter opførelsen af det nye vandværk

– forhøre os om at opførelsen af et nyt vandværk kunne ske ”tæt” på de fredede bygninger

I dag ved vi, at planerne er at opføre et vandværk på knap 3.200 m2 i det nørdøstlige hjørne på den nuværende grund. Vandværket bliver gravet ned således, at det maksimalt bliver 8,5 meter højt. Dog er der en mindre del af bygninger, der bliver 14 meter høj.

Flere detaljer om størrelse og placering kan læses i lokalplanen på kommunens hjemmeside.

 

Vintersamling og bygningens tilstand

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

Paradoksalt nok har det våde efterår og vinter være medvirkende til, at maskinbygningens tag har holdt tæt i et omfang, så det ikke har været nødvendigt at overdække motorerne. Hvis vi går et tørt efterår i møde er situationen formegentlig en helt anden. Det betyder også, at vedligehold af bygningen stadig må prioriteres fremadrettet.

Der har vinteren igennem jævnligt været holdt øje med værket, og diverse vedligeholdelsesopgaver er foretaget.

 

Nyanskaffelser

Der er blevet indkøbt 4 nye borde bænke sæt til erstatning for de gamle, der forhåbentlig vil blive brugt flittigt i fremtiden.

Der er tilført museet 2 flotte håndværksmæssigt udførte bænke til indendørs brug, der nu kan nydes i maskinhallen.

 

Der skal lyde en stor tak til alle der bidrager til at holde værket kørende. Med jeres hjælp gør det det muligt at holde museumsforeningen kørende.

 

På vegne af bestyrelsen

Jesper W. Hansen

 

download den her

Beretning den 30. marts 2017

BESTYRELSEN

 

Ved generalforsamlingen den 31. marts 2016 deltog 32 af museumsforeningens gode med­lemmer.

På valg var kasserer og tre bestyrelsesmedlem­mer.

 

Kasserer Berit Olsen samt bestyrelsesmedlem Jakob Hjorth, Finn Olsen og Jan Olsen modtog genvalg.

 

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Niels Poulsen. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 13. april. Det var meget udramatisk, alle blev på deres pladser. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 regulære bestyrel­sesmøder.

 

Det 8. møde blev afholdt som et formøde til generalforsamlingen.

 

 

FORENINGEN

 

Foreningen samarbejder med:

 

Mindefonden, som i 2016 har doneret kr. 76.934,00. Mere herom senere.

 

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2016 har modtaget med­lems­tilskud for 11. gang med kr. 10.800,00 samt et tilskud til Vandværkets Dag på 10.000,00.

Vi har været til møde med Borgmesteren og formand for udvalget, og der har også været et møde med kulturchefen.

Det er svært at være positiv i den forbindelse, men dialog er da positivt.

 

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

HOFOR, hvor Finn Bodholdt altid er imøde­kommende og hjælpsom, både i forhold til vedligehold af bygningen, og som nu i aften, hvor vi låner HOFORS mødelokale.

Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på vandværket. Vi er med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et vagtfirma om natten.

Der har været et enkelt møde med områdeleder ——————

Det var også meget positivt, jeg tænker, at vi skal lidt mere den vej, men det er travle folk ved HOFOR.

 

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad.

 

Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

 

Diesel House

Kompetente folk fra Dieselhouse kommer, når vi kalder, og bidrager med stor ekspertise i forhold til reparation og vedligehold på vore B&W motorer.

Fra Dieselhouse har vi lånt en model af det gode skib ——-

 

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

 

Rengøring på Værket

Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det kommunale rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi selv udført sommeren igennem.

 

 

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

Der har været folk på taget for at lede efter utætheder lige som sidste år, for der kommer stadig vand ind.

 

Rundvisninger og besøg

I 2016 har vi haft 8 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis VVD den 29. maj og vores afsluttende veterandag den 4. september.

 

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 40 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

Travlheden toppede i maj og juni, og jeg kan som eksempel nævne, at vi har familie- skovture, DSBs værksteder, veteranbilklubber, firmaarrangementer og museer på tur.

 

T3 har arbejdet meget, og T1 har været under reparation, så vi har været tvunget til at undvære den gode stemning af to motorer, der kører samtidig.

 

Totalt i 2016 et besøgstal på ca. 1350. Det er en stigning på 50 % i forhold til tidligere år med et gennemsnit på 900 besøgende.

 

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 3 gange i perioden 26. juni til 28. august.

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 10. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

 

15 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

Vintersamling

  1. 10.00 første lørdag i måneden fra november til marts. Det handler om at smøre, tørne, observerer og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og i øvrigt meget hyggeligt.

Vintervedligehold fortsætter i 17-18.

 

Teknikgruppen

Gode solide folk, nu i nye kedeldragter, har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010.

 

T1 er stadig en udfordring, regulatoren driller og en ventil hænger. Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

VVD.

Vi stoppede med GRØN ISHØJ, et kommunalt projekt som Museumsforeningen har deltaget i side 2003. Det har været en fin tradition.

12 gode år med Gospelkoret Ice Glory i ”katedralen” til stor glæde og fornøjelse for rigtig mange gæster, men alt har jo en tid og vi var enige om, at her var behov for forandring.

 

Sommerens store arrangement på Thorsbro har vi valgt at kalde for Vandværkets Dag, og det skal blive til en tradition i maj, i den weekend, hvor Torslunde Festivalen afvikles.

Vi tror på samarbejde, og vi ser en mulighed for, sammen med Festivalen, at profilere Vores Ishøj.

Vejret var med os, ca. 250 gæster og rigtig meget arbejde, fotos efterfølgende.

 

 

Veterantræf

Sæson 2016 sluttede med Veterantræf, søndag den 4. september, 125 besøgende på en meget regnfuld dag, fotos efterfølgende.

 

 

 

PROJEKTER:

 

 

Investeringer:

Ikke de store udskejelser, men vi har købt et telt på 4×8 meter, strandflag og et skilt til at montere ved indkørslen på Allévej.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er kommet godt i gang. Det er ikke uden problemer. Birte har trukket sig, men heldigvis er opgaven i gode hænder hos Niels Poulsen, med hjælp fra Stig. Der bliver arbejdet med sagen, og det går (langsomt) fremad.

 

Presse

Vi bruger lokalaviserne i forbindelse med sæsonstart, VVD og Veterandag.

Roskilde Dagblad henvendte sig i april, det er 2. gang. De ville gerne have Thorsbro med i en særudgave OPLEV SJÆLLAND, rigtig flot artikel.

 

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen, hvor vores affugter sørger for de bedste betingelser. Vi holder øje og ser efter, hvordan det udvikler sig.

 

Udflugt

59 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 26. maj.

 

Jakob havde lavet et flot forarbejde sammen med Stig Nielsen, som også var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på vores vej til Sjællands Veteran Traktor Museum ved Herfølge og derfra til Traktørstedet Bøgeskov i Holtug.

Med bussen helt fyldt og Stig som guide blev det igen en vellykket udflugt.

 

 

 

 

Hjertestarter

Indledningsvis blev hjertestarteren monteret inde i maskinhuset, men her er låst og med alarm, det nytter jo ikke, så nu er den tilgængelig i det lille toilet hvor der ikke bliver låst, desuden er den nu tilmeldt et register, så alle, der har en app, hurtigt kan finde den nærmeste.

 

 

FORMANDEN TAKKER!

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.

Tak til dirigenten.

 

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som sætter kommaerne, og alt det andet.

 

Niels Meldgaard

Beretning den 13. marts 2014

Thorsbro Vandværks

Museumsforening

Formandens beretning 2013

ved generalforsamlingen den

  1. marts 2014

 

 

 

BESTYRELSEN

 

Ved generalforsamlingen den 14. marts 2013 var formand og to bestyrelsesmedlemmer på valg.

 

Alle tre modtog genvalg.

 

Som suppleanter blev Pia Sloth Madsen og Finn Olsen genvalgt og ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 16. april.  Alle blev på deres poster, så det var ukompliceret og uden kamp. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 bestyrel­sesmøder.

 

 

FORENINGEN

 

Foreningen samarbejder med:

 

Mindefonden, som i 2013 har doneret kr. 82.700, svarende til forrentningen i 2012.

 

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2012 har modtaget med­lems­tilskud for 8. gang med kr. 8.425,00.

 

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

HOFOR ved Finn Bodholdt, der altid er imøde­kommende og hjælpsom, som nu i aften, hvor vi låner mødelokale.

 

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad.

 

Ishøj Kommune og Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokal-historie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

 

Kroppedal har skoletjeneste på programmet, og tilbyder et undervisningsforløb på Thorsbro.

Mig bekendt har der ikke været afholdt sådanne skoletjeneste aktiviteter på Thorsbro i 2013.

 

  1. januar 2013 ophørte aftalen mellem HOFOR og Ishøj Kommune om anvendelse af Thorsbro Vandværk som Industrimuseum.

 

Museumsforeningen blev stillet i udsigt, at Kommunen og HOFOR, som ejer bygningen, ville finde en løsning på den fremtidige mu­seumsaktivitet på Vandværket. Der er nævnt den mulighed, at bygningen skifter ejer således, at det fremadrettet bliver muligt at søge fonde til vedligehold. Der er ikke kommet noget konkret ud af dette, men tanken lever.

 

Ishøj Kommune har trukket sig tilbage, og vores tilstedeværelse og drift af museet aftales direkte med HOFOR.

 

Vi har ikke været i dialog med Kommunen i 2013.

 

Vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at drive museum, “som vi plejer”. Det er her vi står i dag.

 

 

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

 

Rengøring på Værket

Forårsrengøringen, ca. 30 timer, blev ordnet af Kommunens rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi udført med den lånte gulv­vaskemaskine.

 

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

 

Sikring af bygningen

Den fredede bygning har siden midt på somme­ren 2013 været sikret 100 % med elektronisk adgangskontrol, alarm og overvågning via HOFOR`s vagtkontor.

 

Vi fik et tilbud, som vi ikke kunne takke nej til. Det har kostet nogle penge, men det er rigtig godt, og en naturlig udvikling i tråd med den udvidede sikring, der foregår på Vandværkets område.

 

 

Rundvisninger og besøg

I 2013 har vi haft 7 åbenthus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis GRØN ISHØJ og vores afsluttende veterandag den 8. september med 130 besøgende.

 

Foruden de faste åbenthus-arrange­menter havde vi besøg ca. 28 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

T3 har arbejdet meget, men T1 har også hjulpet til. Desuden den helt store øvelse med 2 samtidig, det er super og giver stemning i hallen.

 

Totalt i 2013 et besøgstal på ca. 900. Det er meget tilfreds­stillende og fint i forhold til fore­ningens kapacitet.

 

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 4 gange i perioden 26. maj til 25. august, samt en filmoptagelse med DR3 sidst i december.

 

Projekter:

 

Nyt på Værket

Et logo til Museumsforeningen har tidligere været på tale, men nu blev det aktuelt igen i forbindelse med indkøb af nye skjorter.

Finn Bodholdt har kreeret dette logo for mange år siden, og nu får det liv igen, se f.eks. den nye hjemmeside senere.

 

Ny hjemmeside

Foreningens gamle hjemmeside blev serviceret af turistkontoret og Ishøj Kommune var vært for os, det kostede gratis, og det har vi været meget glade for i 6 -7 år.

 

  1. april 2013 modtog vi information om nye tiltag på Ishøj Kommunens hjemmeside – nyt layout osv.

 

Vores gamle side blev ikke flyttet med over i det nye layout og det bevirkede, at vi blev forhindret i at bruge vores hjemmeside optimalt.

 

Problemet var ikke større end, at vi skulle klare os selv, og det var vi da også indstillet på og havde talt meget om.

 

Det var en meget kort frist (et par dage) og så var vores gamle hjemmeside historie, men ikke helt borte. Den findes stadig, hvis man søger efter den.

 

Nu er den nye hjemmeside her, den fungerer og det ser lovende ud med mulighed for at udbygge med mange lækre detaljer. Mere herom senere.

 

Ved et tilfælde blev vi igennem Finn Olsens søn på MAN B&W tilbudt en ny moderne kompressor.

 

Det er blevet et projekt til 60-70.000 kr. og vi forventer at anlægget kommer i drift til sæson opstart i år 2014. Mere herom senere.

 

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 21. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere og fjerne ukrudt.

 

14 friske medlemmer mødte op, og med­virkede til, at her kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

En brøndborer har foræret os et sugerør af træ, som han har nedtaget i en stensat brønd i Præstø. Dette sugerør står nu til skue i hallen. Der eksisterer dog et ønske om at få et gammelt 3-ben op at stå sammen med dette sugerør i en relevant opstilling.

 

Vintervedligeholdelse kl. 10.00 første lørdag i måneden fra nov. til marts var et nyt tiltag, som blev afviklet i vinteren 2012-13. Det handler om at smøre og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og meget hyggeligt.

 

Vintervedligehold fortsætter i 2013-14.

 

 

Foredrag

  1. marts var der inviteret til foredrag i Ishøj Forsamlingshus. 75 gæster overværede Stig Nielsens beretninger om kilderne og historier, der knytter sig til Værket.

 

Grøn Ishøj

Søndag den 16. juni var der Grøn Ishøj og åbent hus på Vandværket med rundvisning og fortælling om Værkets historie. På dagen kunne man igen høre lyden af de to B&W motorer fra 1932, der begge blev startet og var i drift samtidig.

 

Traditionen tro var vores lokale gospelkor Ice Glory med til at løfte stemningen med deres glade og underholdende gospelsang.

 

Veterantræf

Sæson 2013 sluttede med Veterantræf, søndag den 8. september, 130 besøgende på en meget fin dag, fotos efterfølgende.

 

Arkiv

John Jessen har også i det forgangne år arbejdet med de gamle proto­kol­ler.

 

Protokoller, som vi også gerne vil sikre, at de ikke får fugt, og tager skade i kælderen, hvor de opbevares.

 

Der er tænkt tanker og holdt møder om dette og enden på det er, at vi indtil en bedre løsning er fundet har installeret en affugter i det lokale, hvor protokollerne opbevares.

 

John – du gør et fantastisk arbejde, vi bukker og takker endnu engang.

 

  1. verdenskrig

Dette arbejde med at kortlægge og skrive historien om Værket og 2. verdenskrig er ikke kommet videre, men projektet er varmt endnu.

 

 

DVD-præsentationer

Gode solide folk tænker store tanker, der med tiden skal resultere i en række produktioner, som skal fortælle Værkets historie.

 

Teknikgruppen

Gode solide folk har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang på 25 års dagen, den 7. oktober 2010.

 

Et uheld med T1 bevirkede, at vi måtte bringe et meget tungt gear til reparation. Det blev simpelt hen revet op af gulvet, fordi motoren kørte baglæns, men det er på plads igen med murerarbejde og det hele.

 

Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

 

Udflugt

Omkring 57 havde tilmeldt sig årets udflugt den 30. maj, hvor turen gik til Stevnsfortet med efterfølgende spisning på Traktørstedet Højeruplund i St. Heddinge.

 

Koldkrigsmuseet dybt nede i den Stevnske kridtholdige undergrund blev grundigt gennem­gået af vore to guider, alt om selve bygværket, formålet med det militære anlæg og livet under og over jorden.

 

En gammel motor med liv i, eller en skydeklar kanon kunne der dog ikke leveres.

 

Stig Nielsen var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på turen fra Ishøj til Stevns, herunder alt om stråtage og biavl i det ganske land.

 

 

FORMANDEN TAKKER!

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.