Generalforsamling den 19. marts 2015

Ved generalforsamlingen den 13. marts 2014 deltog 26 af foreningens gode medlemmer.

På valg var kassereren og tre bestyrelses-medlemmer.

Kasserer Berit Olsen samt Jan og Jakob modtog genvalg, Birte Lindgren ønskede at udtræde af bestyrelsen, Finn Olsen blev valgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Birte Lindgren og ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 03. april. Det var ret ukompliceret, Birte og Finn byttede plads, og så var den hjemme. Bestyrelses­listen er fremlagt.

I året, der er gået, har vi holdt 6 bestyrel­sesmøder.

FORENINGEN 

Foreningen samarbejder med:

Mindefonden, som i 2014 har doneret kr. 140.500,00 svarende til forrentningen i 2013.

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2014 har modtaget med­lems­tilskud for 9. gang med kr. 11.830,00

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

HOFOR ved Finn Bodholdt, der altid er imøde­kommende og hjælpsom, både i forhold til vedligehold af bygningen, og som nu i aften, hvor vi låner HOFORS mødelokale.

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad. Denne service har vi ikke benyttet i 2014, men muligheden er til stede.

Ishøj Kommune og Kroppedal
Kroppedal vare­tager kommunens lokal-historie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

1. januar 2013 ophørte aftalen mellem HOFOR og Ishøj Kommune om anvendelse af Thorsbro Vandværk som Industrimuseum.

Museumsforeningen blev stillet i udsigt, at Kommunen og HOFOR, som ejer bygningen, ville finde en løsning på den fremtidige mu­seumsaktivitet på Vandværket. Der er nævnt den mulighed, at bygningen skifter ejer således, at det fremadrettet bliver muligt at søge fonde til vedligehold. Der er ikke kommet noget konkret ud af det, men tanken lever og vi arbejder med denne udfordring.

Vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at drive museum, “som vi plejer”. Det er her vi står i dag.

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

Rengøring på Værket

Forårsrengøringen, ca. 30 timer, blev ordnet af Kommunens rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi selv udført sommeren igennem, med en afsluttende kommunal rengøring forud for GOLDEN DAYS arrangementet i september.

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

Tagrender er blevet renset, nedløbsrør er blevet skiftet, og i flere omgange har der været folk på taget for at lede efter utætheder.

Rundvisninger og besøg

I 2014 har vi haft 7 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis GRØN ISHØJ den 15. juni og vores afsluttende veterandag den 7. september med 125 besøgende.
Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 20 gange i løbet af året.

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

T3 har arbejdet meget, og T1 har været under reparation, så vi har været tvunget til at undvære den gode stemning af to motorer der kører samtidig

Totalt i 2014 et besøgstal på ca. 850. Det er meget tilfreds­stillende og fint i forhold til fore­ningens kapacitet.

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 4 gange i perioden 25. maj til 31. august. Kroppedal har dygtigt brugt lokalaviserne og derved haft et pænt fremmøde.

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 27. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere og fjerne ukrudt.

14 friske medlemmer mødte op, og med­virkede til, at her kom til at se lidt mere indbydende ud.

Vi har investeret i en hjertestarter som blev monteret.

To bænkesæt blev malet, osv. Der er altid noget at gøre.

Vintersamling

kl. 10.00 første lørdag i måneden fra nov. til marts. Det handler om at smøre, tørne, observerer, og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og i øvrigt meget hyggeligt.

Vintervedligehold fortsætter i 15-16 

Teknikgruppen

Gode solide folk har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang på 25 års dagen, den 7. oktober 2010.

Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

Ny startluft

En ny moderne kompressor fik vi forærende.

Det var næsten for godt til at være sandt.

Der blev indhentet tilbud på arbejdet med at ombygge anlægget, og samtidig besluttede vi, at der skulle en trykprøvning af de to gamle beholdere til.

Det er dyrt at trykprøve sådanne anlæg, der trykkes med vand, men vi syntes at det var pengene værd, og vi var jo godt var klar over at vi var sådan lidt på kanten med reglerne, så vores entreprenør blev anmodet om at sørge for det nødvendige.

Det gik helt galt.

Begge beholdere blev ødelagt, det er ikke til at se, og ingen kom noget til.

Nu er der ved at blive monteret en ny beholder, prisen på projektet er fordoblet, så vi forventer en slutpris på ca. 125.000.

Det er mange penge, men vi får sikkerhed for startluft på et helt nyt anlæg i mange år frem, det betyder:

-Driftsikkerhed

-Støjsvagt anlæg

-Motorstart når det passer os

-At den gamle kompressor er bevaret i museet

-At der er ro på i forhold til arbejdstilsynet

-At vi kan få godkendt anlægget hvert andet år

Grøn Ishøj

Søndag den 15. juni var der Grøn Ishøj og åbent hus på Vandværket med rundvisning og fortælling om Værkets historie. På dagen kunne man igen høre lyden af B&W motorer T3 fra 1932.

Traditionen tro var vores lokale gospelkor Ice Glory med til at løfte stemningen med deres glade og underholdende gospelsang.

Veterantræf

Sæson 2013 sluttede med Veterantræf, søndag den 7. september, 125 besøgende på en meget fin dag, fotos efterfølgende.

Golden Days

Kroppedal og Ishøj Kommune deltog i GOLDEN DAYS festivalen den 20. september.

Vi på Thorsbro var med, vi lagde hus til, og sørgede for den rette dieselstemning, suppleret med fortællinger om livet på Thorsbro og historien om vand til København i snart 110 år.

PROJEKTER: 

Nyt logo i 2014

Museumsforeningen har nu et logo.

Det bliver flittigt brugt på hjemmesiden, på vores arbejdstøj, og nu også på vores brevpapir.

Ny hjemmeside

Hjemmesiden er en realitet, det er ikke bare lige, men heldigvis er opgaven i gode hænder hos Birte og Stig, Niels Poulsen hjælper vist også til så her bliver arbejdet og det går fremad.

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre opbevares stadig i kælderen, der er indkøbt en affugter og vi holder øje, og ser efter hvordan det udvikler sig.

Vi har modtaget nogle gamle sager fra Søndersø, det handler om et par gamle hånddrevne pumper og en rensegris.

Fra Kroppedal har vi modtaget nogle montre som vi tænker på at anvendes i udstillingen.

Et af foreningens medlemmer i Tåstrup har en voldsom trang til at læse gamle telefonbøger, og herfra ved vi nu at telefon Tåstrup 890 var til Maskinhuset på Thorsbro, og telefon Tåstrup 894 var til Brøndmester H Søndergård privat.

Udflugt 

Kulturhavn Kronborg den 3. juni. 55 glade medlemmer på tur.

På havnen i Helsingør fik vi et hurtigt kig på de historiske omgivelser inden turen fortsatte med S/S Bjørn, en fantastisk maskine, kulfyret bugserbåd og isbryder bygget i Bremerhaven og leveret til Randers havn i det herrens år 1908, hvor også Thorsbro Vandværk stod færdig.

Stig Nielsen var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på turen fra Ishøj til Helsingør, herunder alt om stråtage og biavl i det ganske land.

HISTORIE

Den 22. marts 2005 for 10 år siden afleverede jeg bestyrelsens beretning her til generalforsamlingen for første gang.

Min beretning dengang var kogt i den samme suppegryde som her i dag, men indholdet var en variant, en variant som fint fortæller en historie om foreningens arbejde.

Her er nogle overskrifter fra den 10 år gamle beretning.

Bogen om værket.

Rengøring.

Grøn Ishøj med Ice Glory.

Fremvisning af motor T2.

Økonomi.

(Vi fik 12.000 kr. af Ishøj kommune i ekstraordinært tilskud, til hjælp til arbejdet med at formulere en handleplan)

Men hvad er det så for en historie:

Historien handler meget om noget praktisk orienteret arbejde i foreningen, men også om traditioner, og om nogle engagerede mennesker med lyst til opgaven.

Jeg vil gerne runde af med at sige til generalforsamlingen, at vi er nået rigtig langt.

Vi har mange skibe i søen. ½-delen sejler fint, en del er gået på grund, og andre mangler bare et lille skub for at komme på vandet igen.

Der er nogle der syntes at vi har for mange løse ender, men det er et resultat af de mange ideer.

I skal bare vide, at midt i al forvirringen går det ufatteligt godt.

FORMANDEN TAKKER! 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

Tak til Birte som nu trækker sig tilbage for at dyrke jobbet som webmaster.

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.

Tak til dirigenten.

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru som sætter kommaerne, og alt det andet.