Referat 2017

 

Referat fra generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening

torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30

på Vandværket

 

 

 

1.

Valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden, der var glad for det store fremmøde, bød velkommen og foreslog Niels Poulsen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

Der var 38 deltagere i mødet.

 

 

 

2.

Foreningens beretning.

Formanden aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt, og vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

 

 

 

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Stig Nielsen.

Regnskabet blev godkendt, og vil sammen med budget for 2017 blive lagt på foreningens hjemmeside.

 

 

 

4.

Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for 2017.

Forslag til budget 2017, der indgår i det fremlagte regnskab for 2016, forudsætter uændret kontingent på 100 kr.

Det foreslåede budget med uændret kontingent blev taget til efterretning.

 

 

 

5.

Indkomne forslag; forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

 

6.a

Valg af formand for en toårig periode; Niels Melgaard ønskede ikke genvalg.

Jesper Winther Hansen blev valgt som ny formand.

 

 

 

6.b

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode; Finn Bodholdt og Ib Hansen er på valg, begge er villige til genvalg.

Begge blev genvalgt.

 

 

 

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen; Niels Poulsen og Pia Sloth Madsen er villige til genvalg.

Begge blev genvalgt. Valgt blev tillige Jens Haislund.

 

 

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant; Stig Nielsen og Majbritt Cordt.

Stig Nielsen blev genvalgt som revisor, og Majbritt Cordt blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

 

9.

Eventuelt. 

Stig Nielsen, der er formand for Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond, orienterede om arbejdet i fonden, der blev etableret i 2008. Det blev herunder oplyst, hvorledes fondens midler er investeret og placeret i værdipapirer.

Fondens værdipapirer havde pr. 1. januar 2009 en værdi på ca. 2.085.000

I de forløbne år er der overført ca. 870.000 i udbyttebetaling til museumsforeningen.

Værdibeholdningen i fonden udgør aktuelt ca. 2.262.000.

 

Tak til den afgående formand

Fra alle var der en stor tak til Niels for de mange år som formand for museumsforeningen.

Niels var glad for, at Jesper ville tage over og så frem til et godt samarbejde om de fremtidige planer for Værket.

 

Jakob orienterede om den årlige udflugt for foreningens medlemmer

Turen er fastlagt til torsdag den 1. juni med start fra Thorsbro Vandværk kl. 16.00 og forventet hjemkomst kl. 22.00.

Som tidligere er prisen for turen fastsat til 200 kr. pr. deltager.

Der vil snarest blive informeret yderligere om turen, herunder om tilmelding og indbetaling for deltagelse.

 

Vandværkets Dag søndag den 21. maj kl. 13-16

Stig orienterede om de mange aktiviteter, der er planlagt for dagen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

Projektleder Peter Kleis HOFOR, der var aftenens gæst, fortalte herefter i et spændende indlæg om 3 projekter:

 

1) Vandindvinding på Slimminge kildeplads ved Regnemark med en horizontal boring på 560 m i en dybde på 16 m. Den horizontale boring giver en mere jævn fordeling af vandsænkningen i området, hvor der indvindes 1,7 mio. m3/år.

 

2) Renovering af Danmarks største rentvandsreservoir ”Tinghøj beholderanlæg”, der er beliggende i kote ca. 45 og rummer 304.000 m3.

 

3) Nyt Thorsbro Vandværk, efter møder med kommunen i efteråret 2016 er man klar med 1. udkast til et nyt anlæg, der får en bygningshøjde på ca. 10 m.

Budget for byggeriet inkl. blødgøringsanlæg udgør 200 mio.

Værket planlægges opført med start i 2019 og klar til ibrugtagning i 2020.

 

 

 

Formanden sluttede med en tak for et spændende indlæg og en tak til dirigenten og alle deltagere.

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 22.00.

 

 

 

 

 

Dirigent: Niels Poulsen

 

 

 

 

Niels Meldgaard                 Jan Olsen                 Finn Olsen                 Jakob Hjorth

 

 

 

Finn Bodholdt                         Ib Hansen

 

 

 

 

 

refvandgf17