Referat generalforsamling 2019

 

 

Referat fra generalforsamling i Thorsbro Vandværks Museumsforening

torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

på Vandværket

 

 

 

 

1.

Valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden bød velkommen og foreslog Niels Poulsen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

Der var 31 deltagere i mødet.

 

 

 

2.

Foreningens beretning.

Formanden aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt, og vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

 

 

 

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Berit Olsen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

 

4.

Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for 2019.

Forslag til budget for 2019 blev fremlagt og gennemgået af Berit Olsen.

Det foreslåede budget, med uændret kontingent på 100 kr., blev taget til efterretning.

 

 

 

5.

Indkomne forslag; forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

 

6.a

Valg af formand for en toårig periode; Jesper Winther Hansen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Niels Meldgaard som ny formand.

Niels Meldgaard blev valgt.

 

 

 

6.b

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode; Finn Bodholdt og Ib Hansen er på valg. Finn Bodholdt er villige til genvalg, Ib Hansen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Niels Poulsen træder i stedet for Ib Hansen.

Finn Bodholdt blev genvalgt, og Niels Poulsen blev valgt.

 

 

 

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen; Jens Haislund og Pia Sloth Madsen er villige til genvalg.

Begge blev genvalgt.

 

 

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant; Stig Nielsen og Majbritt Cordt er villige til genvalg.

Stig Nielsen blev genvalgt som revisor, og Majbritt Cordt blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

 

9.

Eventuelt. 

Stig Nielsen, der er formand for Jørgen Viggo Nicolaisens Mindefond, orienterede om arbejdet i fonden, der blev etableret i 2008. Det blev herunder oplyst, hvorledes fondens midler er investeret og placeret i værdipapirer med 29 % i aktier og 71 % i obligationer. I sidste del af 2018 tabte aktierne ca. 154.000 i værdi, men med den gode start i det nye år må det forventes, at det tabte hurtigt vil være genvundet.

Fondens værdipapirer havde pr. 1. januar 2009 en værdi på ca. 2.085.000

I de forløbne år er der overført ca. 1.076.000 i udbyttebetaling til museumsforeningen.

Værdibeholdningen i fonden udgør aktuelt ca. 2.135.000.

Jakob Hjorth orienterede om den årlige udflugt for foreningens medlemmer

Turen er fastlagt til torsdag den 13. juni med start fra Thorsbro Vandværk kl. 16.00 og forventet hjemkomst kl. 22.00.

Som tidligere er prisen for turen fastsat til 200 kr. pr. deltager.

Der er udsendt invitation og oplysninger om turen, herunder om tilmelding og indbetaling for deltagelse.

Vandværkets Dag søndag den 26. maj kl. 13-16

Stig Nielsen orienterede om de mange aktiviteter, der er planlagt for dagen.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Projektleder Peter Kleis HOFOR, der igen i år havde givet tilsagn om at være aftenens gæst, fortalte herefter i et spændende indlæg om vandværkerne ved Marbjerg, Søndersø, Gevninge (Lejre) og Thorsbro, hvor man er i gang med at projektere og opføre nye værker, der alle skal kunne producere blødt vand indenfor de nærmeste 2-5 år.

Der blev orienteret om tidsplanen for de igangværende projekter, og der blev orienteret om metoder til blødgøring af vand.

 

Øllgaard, Cowi, Krüger, Niras og Sweco er bygherrerådgivere på projekterne.

 

Vandet på de 4 værker vil blive blødgjort til en hårdhedsgrad på omkring 10 gr. dH.

 

Det er mærkbart, når vand får en hårdhedsgrad, der er mindre end 14-15 gr. dH.

 

Det blødgjorte vand er ikke aktivt, og vil ikke frigive eksisterende kalk i rør og ledningsanlæg.

 

Udgift ved blødgøring af vandet vil udgøre ca. 2,- kr. pr. m3.

 

Med blødt vand vil brugerne kunne opnå en privatøkonomisk besparelse på ca. 5,- kr. pr. m3.

 

 

Om værket ved Thorsbro blev det særskilt oplyst,

 

at det nye værk forventes at kunne være i drift omkring årsskiftet 2022 / 2023,

 

at værket vil være fuldautomatisk,

 

at der 3 – 4 gange om ugen vil være kørsel med større lastvogne til værket,

 

at der er budgetlagt med en anlægsudgift på ca. kr. 400 mio.,

 

at der snarest vil blive etableret adgang til museet forbi de tidligere tjenesteboliger.

 

Der blev i øvrigt fremvist projektplaner for omgivelserne og det planlagte nye vandværk.  

 

 

Formanden sluttede med en tak for et spændende indlæg og en tak til dirigenten og alle deltagere.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 21.00.

 

 

Dirigent: Niels Poulsen

 

 

Jesper Winther Hansen                     Jan Olsen                     Finn Bodholdt

 

 

Finn Olsen                     Ib Hansen

refvandgf19