Vedtægter

Dette er vores vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2009.
(Du kan også downloade vedtægterne ved at trykke Vedtaegter_2009 (1).

Vedtægter for Thorsbro Vandværks Museumsforening
Marts 2009

 

§1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Thorsbro Vandværks Museumsforening med hjemsted i Ishøj
Kommune.

 

§2: Formål
Foreningens formål er at samle mennesker med interesse for Thorsbro Vandværk og
dets historie.

Gennem foreningens virke er det målet at iværksætte studier til belysning af Thorsbro
Vandværks historie. Det er endvidere målet at formidle viden og indhøstede erfaringer
til et bredere publikum, f.eks. gennem rundvisninger, åbent hus-arrangementer eller
gennem udgivelse af publikationer om vandværket og dets historie.

Der arrangeres foredrag, seminarer og ekskursioner med henblik på at øge
medlemmernes kendskab til vandets kulturhistorie.

Det er målet på sigt at skabe grundlaget for et egentligt museum på Thorsbro
Vandværk, derfor søges relevant rådgivning for at sikre, at museet udvikles på en
historisk forsvarlig måde.
Foreningen samarbejder med Ishøj Kommune om bevarelse og vedligeholdelse af de
fredede bygninger på Thorsbro Vandværk.

 

§3: Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemskab er først gyldigt, når kontingentindbetalingen er registreret.

Alle husstande, foreninger og institutioner kan optages som medlem. Hvert medlem
råder ved stemmeafgivning over én stemme.

 

§4: Økonomi

Der betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Øvrige
indtægter er frivillige bidrag og tilskud m.v.

Regnskabet følger kalenderåret.

 

§5: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen
afholdes senest i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres over for alle medlemmerne senest
14 dage før generalforsamlingens afholdes. Indkaldelse sendes som postbesørget brev
eller elektronisk (email).

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

– 1. Valg af dirigent og stemmetællere
– 2. Formandens beretning
– 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
– 4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
– 5. Indkomne forslag
– 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode:
i lige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer,
i ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
– 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
– 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
– 9. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og diverse udvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring
herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær
generalforsamling. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal
fremgå af indkaldelsen.

 

§6: Bestyrelsens arbejde

Det er bestyrelsens opgave at varetage foreningens interesser og udføre
generalforsamlingens beslutninger.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og der holdes bestyrelsesmøde,
når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, dog min. 3 gange
pr. år. Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne og bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

I økonomiske forhold og ved forhandlinger med Ishøj Kommune tegnes foreningen af
formand og kasserer.

 

§7: Ændringer i vedtægter

Alle ændringer, som ikke vedrører foreningens formål eller opløsning af foreningen,
kan vedtages med simpelt flertal på en generalforsamling. Ændring af formål for
foreningen og opløsning af samme kræver 2/3 flertal.

 

§8: Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af
foreningen er det eneste punkt. For opløsningen skal stemme mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer. Hvis det krævede flertal ikke opnås, kan der indkaldes til en
ny ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den første. Her kræves der
kun simpelt flertal for opløsningen.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver Ishøj Kommune.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2009.