Beretning den 13. marts 2014

Thorsbro Vandværks

Museumsforening

Formandens beretning 2013

ved generalforsamlingen den

  1. marts 2014

 

 

 

BESTYRELSEN

 

Ved generalforsamlingen den 14. marts 2013 var formand og to bestyrelsesmedlemmer på valg.

 

Alle tre modtog genvalg.

 

Som suppleanter blev Pia Sloth Madsen og Finn Olsen genvalgt og ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 16. april.  Alle blev på deres poster, så det var ukompliceret og uden kamp. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 bestyrel­sesmøder.

 

 

FORENINGEN

 

Foreningen samarbejder med:

 

Mindefonden, som i 2013 har doneret kr. 82.700, svarende til forrentningen i 2012.

 

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2012 har modtaget med­lems­tilskud for 8. gang med kr. 8.425,00.

 

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

HOFOR ved Finn Bodholdt, der altid er imøde­kommende og hjælpsom, som nu i aften, hvor vi låner mødelokale.

 

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad.

 

Ishøj Kommune og Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokal-historie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.

 

Kroppedal har skoletjeneste på programmet, og tilbyder et undervisningsforløb på Thorsbro.

Mig bekendt har der ikke været afholdt sådanne skoletjeneste aktiviteter på Thorsbro i 2013.

 

  1. januar 2013 ophørte aftalen mellem HOFOR og Ishøj Kommune om anvendelse af Thorsbro Vandværk som Industrimuseum.

 

Museumsforeningen blev stillet i udsigt, at Kommunen og HOFOR, som ejer bygningen, ville finde en løsning på den fremtidige mu­seumsaktivitet på Vandværket. Der er nævnt den mulighed, at bygningen skifter ejer således, at det fremadrettet bliver muligt at søge fonde til vedligehold. Der er ikke kommet noget konkret ud af dette, men tanken lever.

 

Ishøj Kommune har trukket sig tilbage, og vores tilstedeværelse og drift af museet aftales direkte med HOFOR.

 

Vi har ikke været i dialog med Kommunen i 2013.

 

Vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at drive museum, “som vi plejer”. Det er her vi står i dag.

 

 

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

 

Rengøring på Værket

Forårsrengøringen, ca. 30 timer, blev ordnet af Kommunens rengø­ringsfirma. Den løbende rengøring har vi udført med den lånte gulv­vaskemaskine.

 

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har ikke afsat midler til dette arbejde, men småting kan der tales om.

 

Sikring af bygningen

Den fredede bygning har siden midt på somme­ren 2013 været sikret 100 % med elektronisk adgangskontrol, alarm og overvågning via HOFOR`s vagtkontor.

 

Vi fik et tilbud, som vi ikke kunne takke nej til. Det har kostet nogle penge, men det er rigtig godt, og en naturlig udvikling i tråd med den udvidede sikring, der foregår på Vandværkets område.

 

 

Rundvisninger og besøg

I 2013 har vi haft 7 åbenthus-arrangementer på tirsdage kl. 18-20 samt 2 søndage, henholdsvis GRØN ISHØJ og vores afsluttende veterandag den 8. september med 130 besøgende.

 

Foruden de faste åbenthus-arrange­menter havde vi besøg ca. 28 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

T3 har arbejdet meget, men T1 har også hjulpet til. Desuden den helt store øvelse med 2 samtidig, det er super og giver stemning i hallen.

 

Totalt i 2013 et besøgstal på ca. 900. Det er meget tilfreds­stillende og fint i forhold til fore­ningens kapacitet.

 

Kroppedal har haft søn­dagsåbent 4 gange i perioden 26. maj til 25. august, samt en filmoptagelse med DR3 sidst i december.

 

Projekter:

 

Nyt på Værket

Et logo til Museumsforeningen har tidligere været på tale, men nu blev det aktuelt igen i forbindelse med indkøb af nye skjorter.

Finn Bodholdt har kreeret dette logo for mange år siden, og nu får det liv igen, se f.eks. den nye hjemmeside senere.

 

Ny hjemmeside

Foreningens gamle hjemmeside blev serviceret af turistkontoret og Ishøj Kommune var vært for os, det kostede gratis, og det har vi været meget glade for i 6 -7 år.

 

  1. april 2013 modtog vi information om nye tiltag på Ishøj Kommunens hjemmeside – nyt layout osv.

 

Vores gamle side blev ikke flyttet med over i det nye layout og det bevirkede, at vi blev forhindret i at bruge vores hjemmeside optimalt.

 

Problemet var ikke større end, at vi skulle klare os selv, og det var vi da også indstillet på og havde talt meget om.

 

Det var en meget kort frist (et par dage) og så var vores gamle hjemmeside historie, men ikke helt borte. Den findes stadig, hvis man søger efter den.

 

Nu er den nye hjemmeside her, den fungerer og det ser lovende ud med mulighed for at udbygge med mange lækre detaljer. Mere herom senere.

 

Ved et tilfælde blev vi igennem Finn Olsens søn på MAN B&W tilbudt en ny moderne kompressor.

 

Det er blevet et projekt til 60-70.000 kr. og vi forventer at anlægget kommer i drift til sæson opstart i år 2014. Mere herom senere.

 

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 21. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere og fjerne ukrudt.

 

14 friske medlemmer mødte op, og med­virkede til, at her kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

En brøndborer har foræret os et sugerør af træ, som han har nedtaget i en stensat brønd i Præstø. Dette sugerør står nu til skue i hallen. Der eksisterer dog et ønske om at få et gammelt 3-ben op at stå sammen med dette sugerør i en relevant opstilling.

 

Vintervedligeholdelse kl. 10.00 første lørdag i måneden fra nov. til marts var et nyt tiltag, som blev afviklet i vinteren 2012-13. Det handler om at smøre og være til stede. Kald det opsyn, planlægning og meget hyggeligt.

 

Vintervedligehold fortsætter i 2013-14.

 

 

Foredrag

  1. marts var der inviteret til foredrag i Ishøj Forsamlingshus. 75 gæster overværede Stig Nielsens beretninger om kilderne og historier, der knytter sig til Værket.

 

Grøn Ishøj

Søndag den 16. juni var der Grøn Ishøj og åbent hus på Vandværket med rundvisning og fortælling om Værkets historie. På dagen kunne man igen høre lyden af de to B&W motorer fra 1932, der begge blev startet og var i drift samtidig.

 

Traditionen tro var vores lokale gospelkor Ice Glory med til at løfte stemningen med deres glade og underholdende gospelsang.

 

Veterantræf

Sæson 2013 sluttede med Veterantræf, søndag den 8. september, 130 besøgende på en meget fin dag, fotos efterfølgende.

 

Arkiv

John Jessen har også i det forgangne år arbejdet med de gamle proto­kol­ler.

 

Protokoller, som vi også gerne vil sikre, at de ikke får fugt, og tager skade i kælderen, hvor de opbevares.

 

Der er tænkt tanker og holdt møder om dette og enden på det er, at vi indtil en bedre løsning er fundet har installeret en affugter i det lokale, hvor protokollerne opbevares.

 

John – du gør et fantastisk arbejde, vi bukker og takker endnu engang.

 

  1. verdenskrig

Dette arbejde med at kortlægge og skrive historien om Værket og 2. verdenskrig er ikke kommet videre, men projektet er varmt endnu.

 

 

DVD-præsentationer

Gode solide folk tænker store tanker, der med tiden skal resultere i en række produktioner, som skal fortælle Værkets historie.

 

Teknikgruppen

Gode solide folk har arbejdet videre med dieselmotorerne T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang på 25 års dagen, den 7. oktober 2010.

 

Et uheld med T1 bevirkede, at vi måtte bringe et meget tungt gear til reparation. Det blev simpelt hen revet op af gulvet, fordi motoren kørte baglæns, men det er på plads igen med murerarbejde og det hele.

 

Ellers er alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

 

Udflugt

Omkring 57 havde tilmeldt sig årets udflugt den 30. maj, hvor turen gik til Stevnsfortet med efterfølgende spisning på Traktørstedet Højeruplund i St. Heddinge.

 

Koldkrigsmuseet dybt nede i den Stevnske kridtholdige undergrund blev grundigt gennem­gået af vore to guider, alt om selve bygværket, formålet med det militære anlæg og livet under og over jorden.

 

En gammel motor med liv i, eller en skydeklar kanon kunne der dog ikke leveres.

 

Stig Nielsen var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på turen fra Ishøj til Stevns, herunder alt om stråtage og biavl i det ganske land.

 

 

FORMANDEN TAKKER!

 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer.