Formandens beretning 2020

Thorsbro Vandværks Museumsforening

Bestyrelsens beretning 2019

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2020

 

BESTYRELSEN

Ved generalforsamlingen den 14. marts 2019 deltog 31 af museumsforeningens gode med­lemmer.

På valg var Formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

 

Formand Jesper W Hansen og sekretær Ib Hansen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt formand blev Niels Meldgaard, og nyvalgt til bestyrelsen Niels Poulsen, Finn Bodholdt modtog genvalg.

 

Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Jens Haislund. Ved genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsup­pleant var valget fuldendt.

 

Efterfølgende konstituerede be­sty­relsen sig den 11. april. Det var meget udramatisk, Formanden vælges jo af Generalforsamlingen, Poulsen overtog sekretærjobbet, alle øvrige blev på deres pladser. Bestyrelses­listen er fremlagt.

 

I året, der er gået, har vi holdt 7 regulære bestyrel­sesmøder.

 

FORENINGEN

Foreningen samarbejder med:

Mindefonden, som i 2019 har doneret kr. 51.000,00. Mere herom senere.

 

Foreningen samarbejder med:

Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2019 har modtaget med­lems­tilskud for 13. gang med kr. 10.700,00 samt et tilskud til Vandværkets Dag på 10.000,00.

 

Vi har været til møde med formand for udvalget, og der har også været et møde med kulturchefen.

Det er svært at være positiv i den forbindelse, men dialog er da positivt.

 

Foreningen samarbejder med:

Turistkontoret, som modtager og videresender henvendelser fra grupper, der ønsker rundvis­ninger, samt opdaterer diverse turistportaler m.v.

 

Foreningen samarbejder med:

HOFOR, hvor det er vores Finn Bodholdt der har kontakten og sørger for at der er forbindelse.

HOFOR er altid imøde­kommende og hjælpsomme, både i forhold til vedligehold af bygninger og udlån mødelokale.

Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på vandværket. Vi er med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et vagtfirma om natten.

——————

Det var også meget positivt, jeg tænker, at vi skal lidt mere den vej, men det er travle folk ved HOFOR.

 

Nyt Vandværk 2024

Her har vi fornøjelsen af Peter Kleis som også optræder her på Generalforsamlingen i dag

 

Foreningen samarbejder med:

Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres medlemsblad, og nu deltager i VVD med lokalhistorisk materiale samt pandekagebagning.

Foreningen samarbejder med:

Kroppedal

Kroppedal vare­tager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder udvikling af Thorsbro Vandværk som museum. Sådan er det stadig.

Kroppedal deltager til VVD.

 

Foreningen samarbejder med:

Diesel House

Har vi haft kontakt til igennem tiden, når der var problemer og brug for ekspertise, men nu har vi Per Parkhøi som medlem i foreningen siddende ved det runde bord. Og Tak for det Per.

 

AKTIVITETER PÅ VÆRKET

Rengøring på Værket

Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det kommunale rengø­ringsfirma. Kommunens vejvæsen har fejet vej og p-plads.

 

Bygningsvedligeholdelse

HOFOR har haft folk på taget, der er arbejdet med utætheder omkring tagvinduerne, zink er udskiftet, stort arbejde med stillads til toppen, det har hjulpet en del, men der kommer stadig vand ind.

 

Rundvisninger og besøg

I 2019 har vi haft 7 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 19-21 samt 2 søndage, henholdsvis VVD den 26. maj og vores afsluttende veterandag den 1. september.

 

Foruden de faste åbent-hus-arrange­menter havde vi besøg ca. 35 gange i løbet af året.

 

Grupper med meget forskellig baggrund kontakter os for aftale om en rundvisning. Her på kalenderen noterer vi, hvem og hvor mange.

 

Travlheden toppede i juni, og jeg kan som eksempel nævne, at vi har familie-skovture firmaer, ældresagen, lokalhistoriske foreninger og museer på tur.

HOFOR’s rådgiverteam på ca. 50 personer deltog i en sammenkomst i august for at fejre en milepæl i projektet.

 

Totalt i 2019 et besøgstal på ca. 1406. Det er en stigning i forhold til tidligere år med et gennemsnit på 900 besøgende.

 

Friske folk på Værket

Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 7. april, hvor vi fortsatte arbejdet med at ind­rette Museet, støve af, pudse, polere, fjerne ukrudt og male bænke.

 

16 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker og blødkogte æg.

Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at museet kom til at se lidt mere indbydende ud.

 

Vinterklargøring

Den 10. november blev der rigget af, bænke og 3-ben ind i hallen, den sædvanlige tur.

 

Motorgruppen

Gode solide folk, har arbejdet med dieselmotorerne: T3, som har kørt siden 26. september 2008 og T1, som kom i gang den 7. oktober 2010.

Alt ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i stand, og så mangler der jo altid lige det sidste.

 

VVD.

Sommerens store arrangement på Thorsbro.  26. maj, weekenden hvor Torslunde Festivalen afvikles.

Vejret var med os, ca. 350 gæster og rigtig meget arbejde,

 

Veterantræf

Sæson 2019 sluttede med Veterantræf, søndag den 1. september, 400 besøgende på en meget flot solskinsdag.

 

PROJEKTER:

Investeringer:

Til Restaurering og bevaring af tegninger og fotostater fik TVM i 2018 ekstraordinært tilskud fra Ishøj kommune. Fotostater til ophæng i hallen blev klar i april, og de store tegninger i Vestibulen er blevet affotograferet således at de nu er bevaret. Vi har stadig lidt penge på den konto så arbejdet fortsætter.

Ellers Ikke de store udskejelser.

 

Hjemmesiden

I gode hænder hos Niels Poulsen, Der bliver arbejdet med sagen.

 

Facebook

I gode hænder hos Jan Olsen.

Der skal arbejdes meget mere med facebook fremover, et kursus i tankerne.

 

Presse

Vi bruger lokalaviserne og Roskilde Dagblad i forbindelse med sæsonstart, VVD og Veteran-dag.

Peter Kay fra LHF. har hjulpet os i 2019. Peter arbejdede med kommunikation ved Ishøj kommune, han er en kapacitet, og han kender pressen, vi håber at har lyst til at hjælpe fremover.

 

Arkiv

Protokollerne, som vi gerne vil sikre, opbevares stadig i kælderen, hvor vores affugter sørger for de bedste betingelser. Vi holder øje og ser efter, hvordan det udvikler sig.

 

Fra HOFOR har vi modtaget en masse sager der nu skal sorteres. Det er en blandet landhandel med instrumenter opstillinger protokoller og andet skriftligt materiale. Sagerne kommer fra den bygning der nu står til nedrivning efter at Politiet har været på besøg med hunde og dynamit.

 

Udflugt

60 glade medlemmer var på bustur med afgang kl.16.00 fra Thorsbro torsdag den 13. juni.

 

Jakob havde lavet et flot forarbejde sammen med Stig Nielsen, som også var vores guide på turen, hvor han underholdende og spændende fortalte om udviklingen i området, vi passerede på vores vej til Orø Med bussen helt fyldt og Stig som guide blev det igen en vellykket udflugt.

 

Hjertestarter

Maskinen er tilgængelig i det lille toilet hvor der ikke bliver låst, desuden er den tilmeldt et register, så alle der har en app, hurtigt kan finde den. Det koster lidt at holde den kørende, men det har vi råd til, den er god at ha, jeg håber ikke den kommer i aktion.

 

FORMANDEN TAKKER!

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med.

 

Tak til be­styrelsen for et engageret og fornøjeligt samar­bejde.

 

Også en tak til suppleanter og reviso­rer. Tak til dirigenten.

Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som ætter kommaerne, og alt det andet.